Statistika: inflatsioon ja hinnatõus on põhjustanud eestlaste keskmise võlasumma kasvu

Julianus Inkasso koostab igal aastal Eesti eraisikute maksehäirete ülevaate, et anda põhjalikum pilt eestlaste võlakäitumisest. Värsketest andmetest selgub, et statistiliselt on 2023. aastal keskmine võlgnik 46-aastane eesti rahvusest mees, kellel on 2,6 aktiivset maksehäiret ning kelle võla kogusumma on ca 3400 eurot.

Julianus Inkasso andmetel on 2023. aastal vähemalt üks maksehäire 83 253 isikul. Võrreldes 2020. aastaga, kui oli teada vähemalt 101 000 makseraskustes inimest, on see number aga pidevalt positiivses languses. ,,Jätkub trend, et makseraskustes inimeste hulk on viimastel aastatel kerges languses. Samal ajal aga suureneb võlgnike keskmine võlasumma järjepidevalt. Arvestades üldist hinnatõusu, on see ka täiesti normaalne,’’ leiab Julianus Inkasso tegevjuht ja juhatuse liige Merle Laurimäe. Kui eelmisel aastal oli keskmine võlasumma isiku kohta ca 2900 eurot, siis käesoleval aastal on see jõudnud 3377 euroni.

Kontrolli äripartneri tausta

Kuigi üle 60 protsendil kõikidest võlgnikest on ainult üks või kaks aktiivset maksehäiret, siis pea 1140 inimesel on kümme või enam võlga. Need isikud moodustavad 1,3% kõikidest võlgnikest. Nende keskmine võlasumma on ka kõikide võlgnike keskmisest maksehäire summast tunduvalt suurem ning ületab 12 200 euro piiri.

Võlamenetluse alustamisel selgub enam kui pooltel juhtudel, et isikul on juba aktiivne maksehäire olemas, mis viitab Eesti suurima maksehäirete andmebaasi Taust.ee tegevjuhi Art Andressoni sõnul sellele, et krediidiotsuste tegemisel ei kontrollita piisavalt isikute tausta. ,,Enne uute äritehingute sõlmimist tuleks alati olla kindel, et vastaspoolel poleks suuri maksehäireid, mis võiks hiljem tekitada keerulisi olukordi,’’ täpsustab Andresson.

Maksehäirete hulk isikul Isikute hulk Osakaal Summa Keskmine võlg isiku kohta
1 36243 43,29% 49 957 333 €  1 378 € 
2 16883 20,18% 47 997 153 €  2 843 € 
3 10370 12,44% 39 810 066 €  3 839 € 
4 6955 8,39% 35 699 128 €  5 133 € 
5 või enam 12802 15,70% 107 635 565 €   8 414 € 
Kokku 83253 100,00% 281 099 245 3 377 €

Maksehäirete hulk ja keskmine võlasumma inimese kohta

Makseraskustes inimesed võtavad kergekäelisemalt uuesti laenu

Kui keskmine võlasumma on eelmise aastaga võrreldes kasvanud, siis kuni 25-aastaste seas on see püsinud üsnagi samas suurusjärgus, mis näitab, et noorte maksekäitumine on teiste vanusegruppidega kõrval vähem riskialdis. Küll aga on hinnatõus ja inflatsioon mõjutanud ka noori, sest aastaga on võlgnike arv noorte seas pea viis protsendipunkti kasvanud. Positiivse trendina on 26-45-aastaste vanusegrupis võlgnike arv hoopis tunduvalt vähenenud.

Kuigi üldiselt on makseraskustes inimeste arv languses, selgub Taust.ee ja Julianus Inkasso andmetest, et kõikides vanusegruppides on peamine võlgnike arvu kasv just isikute seas, kellel on neli või enam maksehäiret.

vanus 18-25 vanus 26-35 vanus 36-45 vanus 46-55 vanus 55+
Võlgade arv isikul isikuid Osa-

kaal

võlg isiku kohta isikuid Osa-

kaal

võlg isiku kohta isikuid Osa-

kaal

võlg isiku kohta isikuid Osa-

kaal

võlg isiku kohta isikuid Osa-

kaal

võlg isiku kohta
1 1637 47% 884 € 6054 36% 1279 € 9372 38% 1440 € 8150 42,8% 1717€ 11030 57% 1204 €
2 704 20% 2177 € 3468 20% 2818 € 5027 20% 2723 € 3993 20,9% 3074 € 3691 19% 2908 €
3 444 12% 3068 € 2418 14% 3891 € 3277 13% 3709 € 2424 12,7% 4226 € 1807 9% 3674 €
4 287 8% 4282 € 1627 10% 5371 € 2365 10% 4838 € 1615 8.5% 5724 € 1061 6% 4755 €
5 ≥ 467 13% 6727 € 3310 20% 8894 € 4580 19% 8258 € 2813 15,1% 8600 € 1632 9% 8036 €
Kokku 3539 100% 2462 € 16877 100% 3857 € 24621 100% 3598 € 18995 100% 3682 € 19221 100% 2538 €

Maksehäirete arv ning keskmine vanuse jaotus

Mehed jäävad naistest rohkem võlgu

Kuigi Eesti elanike seas on naised ülekaalus, on maksehäireid siiski jätkuvalt rohkem meestel. Naiste osakaal makseraskustes inimeste hulgas on lausa kaks korda väiksem kui meeste oma, moodustades võlgnikest 33% ning mehed 67%. Siiski on nii meeste kui naiste seas eelmise aastaga võrreldes jäänud keskmine võlasumma üsna samasse suurusjärku ning sooliselt jaotub võlasumma ühtlaselt.

Sugu Maksehäirete arv Osakaal Isikute arv Osakaal Võlasumma kokku Osakaal Keskmine võlg
mehed 139467 64% 55423 67%  190 329 113 € 68%   3 435 €
naised 77488 36% 27830 33%  90 770 132 € 32%   3 262 €

Maksehäirete ja keskmise võlasumma sooline jaotus

Eestlaste võlasummad püsivad endiselt suuremad

Eesti rahvuspõhises jaotuses on vene keelt kõnelevate elanike osakaal 26%. Kõikide võlgnike arvestuses moodustab venekeelne elanikkond aga kolmandiku, mis näitab, et vene keelt kõnelevatel inimestel on keskmiselt rahvuspõhise jaotusega võrreldes rohkem aktiivseid maksehäireid kui eestlastel. Küll aga on eestlaste keskmine võlasumma püsinud ka eelmisest aastast üle 600€ suurem ning samuti on eesti inimestel ka isiku kohta rohkem võlgnevusi.

Rahvus Elanike arv Eestis Osakaal Võlgnike osakaal Keskmine võlgnevus isiku kohta Võlgnevuste arv isiku kohta
eestlased 919693 74% 67%   4 286 € 3,28
venelased 315242 26% 33%   3 670 € 3,02

Võlgnike rahvuspõhine jaotus

Arvestades maakondade elanike jaotust kogu rahvastikust, on võlgnike osakaal kõige väiksem saartel ning Lääne ja Põlva maakonnas. Eelmise aastaga võrreldes on makseraskustes inimeste hulk enim kasvanud Ida-Virumaal, arvestades, et elanike arv on püsinud aasta jooksul samas suurusjärgus. See-eest on geograafiliselt ida-virulaste võlgade summaline osakaal tunduvalt väiksem, mida toetavad eeltoodud andmed, et venekeelse elanikkonna keskmine võlasumma jääb eestlaste kõrval palju madalamaks.

Maakond Elanike arv Elanike osakaal rahvastikust Võlgnike osakaal Võlgade summaline osakaal
Harju maakond 640935 46,8% 39,1% 41,9%
Hiiu maakond 9758 0,7% 0,5% 0,8%
Ida-Viru maakond 131775 9,6% 14,6% 10,9%
Jõgeva maakond 27902 2,0% 2,4% 2,4%
Järva maakond 29818 2,2% 2,9% 3,0%
Lääne maakond 20827 1,5% 1,6% 1,6%
Lääne-Viru maakond 58792 4,3% 5,8% 5,9%
Põlva maakond 24369 1,8% 1,9% 1,7%
Pärnu maakond 87765 6,4% 6,6% 7,0%
Rapla maakond 33976 2,5% 2,6% 2,5%
Saare maakond 34549 2,5% 1,7% 1,8%
Tartu maakond 159932 11,7% 10,0% 10,1%
Valga maakond 27926 2,0% 3,1% 3,1%
Viljandi maakond 45587 3,3% 4,2% 4,4%
Võru maakond 35006 2,6% 2,9% 2,8%
Kokku 1368917 100% 100% 100%

Võlgnike geograafiline jaotus

Julianus Inkasso tegevjuht Merle Laurimäe sõnul on andmed positiivselt ootuspärased, kuigi majandusolukord on tugevalt muutunud. ,,Seis on päris hea, sest võrreldes eelmise aastaga pole statistikas suuri muutusi, kuigi inflatsioon on olnud väga suur ning toidu-energia hinnatõus ja laenamise kallinemine on reaalpalku tegelikult vähendanud,’’ leiab Laurimäe. Samuti ei pruugi statistikas veel reaalne majandusolukord olla kajastatud, sest Laurimäe sõnul tuleb alati arvestada, et maksehäire ja inkassomenetluse staadiumi jõuavad probleemid viitega.

Kokkuvõtvalt on 2023. aasta märtsi seisuga 281 099 245€ aktiivset võlga ning teadaolevalt vähemalt 216 955 aktiivse maksehäire olemasolu Eesti eraisikutel. Maksehäiretena ei arvestata parkimistrahve ja prügiveo arveid, sest need ei näita otseselt maksevõimet.

Ülevaates toodud info põhineb Julianus Inkasso ja Taust.ee maksehäireregistri andmetel.

Võlgnikje ülevaade