Kaebuste menetlemise kord


Kaebuse esitamine


Julianus Inkasso OÜ kontaktid kaebuse esitamiseks on:

Kirjaliku vastuse anname kirjalikult esitatud kaebustele. E-kirja teel esitatud kaebused tuleb digitaalselt allkirjastada.


Kaebuse vormistamine


Kaebuses tuleb välja tuua:

 • Kaebuse esitaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
 • Kaebuse esitamise kuupäev;
 • Kaebuse esitaja nõue või taotlus;
 • Kaebuse aluseks olevad asjaolud, sh nõude viitenumber, mille alusel või millega seonduvalt kaebus esitatakse;
 • Kaebuse põhjendused viidetega õigustele või seadustele, mida rikuti, koos oluliste dokumentidega (volikiri, rikkumise tõestuseks olev kirjavahetus jne);
 • Kontaktandmed, kuhu soovite saada vastuse kaebusele (e-posti aadress, telefoninumber või postiaadress);
 • Kui kaebuse esitab esindaja, siis tuleb lisada esindaja nimi ja kontaktid. Esindaja peab alati esitama volikirja esindusõiguse tõendamiseks.

Kaebuste menetlemise protseduur


Kui meieni jõuab kaebus, registreerime selle koheselt. Anname kaebuse esitajale teada, kui kaebus on puudulik või vajab täiendavaid dokumente kaebuse lahendamiseks.

Kui kaebus esitati suuliselt, püüame lahendada probleemi koheselt vestluse käigus. Kui aga kaebus vajab põhjalikumat analüüsi või asjaolude selgitamist, võime paluda Teil esitada kaebus kirjalikult, e-kirja või posti teel.

Vastame kaebusele hiljemalt 14 päeva jooksul pärast selle saamist. Kui kaebuse lahendamine võtab rohkem aega, teavitame Teid viivituse põhjustest ja uuest vastamise tähtajast, mis ei ületa 30 päeva alates kaebuse esitamisest.

Kui kaebus jääb osaliselt või täielikult rahuldamata, selgitame kirjalikult kaebuse rahuldamata jätmise põhjuseid.

Kui kaebus rahuldatakse, anname kirjalikult teada nii täpse lahenduse kui ka lahenduse jõustumise hetke.


Järelvalve ja menetlused


Kui Julianus Inkasso OÜ vastus Teid ei rahulda, on Teil õigus pöörduda sõltumatu hinnangu saamiseks või vaidluse lahendamiseks järelvalvet teostavate asutuste, kohtuväliste vaidluste lahendamise komisjoni või kohtu poole. Eestis on need:

Finantsinspektsioon:

 • E-post: info@fi.ee
 • Aadress: Sakala 4, 15030 Tallinn
 • Telefon: 668 0500

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet:

 • E-post: info@ttja.ee
 • Aadress: Endla 10A, 10122 Tallinn
 • Telefon: +372 620 1707

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon:

Euroopa Komisjoni tarbijavaidluste lahendamine:

Andmekaitse Inspektsioon:

 • E-post: info@aki.ee
 • Aadress: Tatari 39, 10129 Tallinn
 • Telefon: 627 4135

Eesti Vabariigi kohtud vastavalt kohtualluvusele. Lisainfo: kohus.ee

Kaebuse esitaja poolt esitatud isikuandmeid ja muud teavet kasutatakse ja töödeldakse kooskõlas andmekaitsealaste seaduste ja muude õiguslike nõuetega. Kaebuse lahendamise järel säilitatakse infot kaebuse kohta kuni viis aastat pärast kaebuse lahendamist või nõude menetluse lõppu.