Eesti suurim eraisikute maksehäirete analüüs: võlgade summa on hüppeliselt kasvamas

Põhjaliku ülevaate eestlaste võlakäitumisest koostas Julianus Inkasso emafirma ja Eesti suurim finantsteenuste infrastruktuuri ettevõte Aktiva Finance Group, mis teostab isikute krediidivõimelisuse hindamist ning ületähtaegse krediidiportfelli haldamist.

Majanduslikult keerukatel aegadel otsustasime lisaks tavapärasele kevadisele maksehäirete analüüsile hinnata olukorda ka nüüd detsembri alguse seisuga, et saada värske ülevaade tarbijate hetkeseisust. 

Võlgnike arv oluliselt ei kasva, kuid võlasummad suurenevad drastiliselt

Huvitav on seekordse majanduskriisi juures see, et kõik tunnetavad probleeme, kuid eraldi võttes ühegi krediidiandja võlglaste arv väga märgatavalt ei kasva ning võlgade kasv toimub väga hajutatult. Võrreldes kevadega on võlglaste arv kasvanud vaid 1500 inimese võrra. Kokku on inimestel 224 000 aktiivset võlga, mida tuleb teenindada ning nende võlgade kogusumma on kasvanud 280 miljonilt 370 miljonini.  Keskmine võlasumma on tõusnud poole aastaga 3600 euro pealt 4400 euroni.

Ettevõtjate vastupidavusest sõltuv tööturg

Hoolimata koondamistest paljudes Eesti ettevõtetes püsib tööturg ajalooliselt kõrgel tasemel. Tööga hõivatuid 20-64-aastaste seas on ligikaudu 642 000 inimest, lisaks umbes 50 000 pensionäri ja õpilast. Võrreldes aasta algusega on hõivatute langus olnud vaid 1%.

Oluline küsimus on, kui kaua ettevõtjad praegustes tingimustes vastu peavad. Kui toimub majanduslik murdumine, võib ka tööturg kokku kukkuda. Näiteks 2010. aastal, võrreldes 2008. aastaga, langes tööga hõivatute arv umbes 100 000 inimese võrra. Kui selline sündmus peaks korduma, oleks mõju palju laastavam kui koroonakriisiaegne lock-down.

Järgnevalt vaatame lähemalt 2023. aasta novembri seisuga võlgade olukorda.

Maksehäired Isikute hulk Osakaal Summa Keskmine võlg isiku kohta
1 37061 43,23% 66 329 262,28 € 1 789,73 €
2 16943 19,90% 68 765 677,80 € 4 058,65 €
3 10346 12,17% 52 092 278,27 € 5 035,02 €
4 6981 8,30% 44 077 865,71 € 6 313,98 €
5 või enam 13579 16,40% 139 673 155,94 € 10 292,03 €
Kokku 84910 100,00% 370 938 239,99 € 4 369,02 €

Maksehäirete hulk ühel isikul

Maksehäiretega isikute arv püsib üsna ühesugune ning kasv on olnud poole aastaga paar protsenti – 83 253 kevadel 2023 võrreldes 84910-ga novembris 2023.

Paraku on keskmine summa suurenenud väga oluliselt ka nendel võlglastel, kellel on rohkem kui 3 võlga, mis tähendab, et nad on saanud kuskilt laenu juurde või on veel mõni varem sõlmitud laen muutunud ületähtaegseks.

Maksehäireid esineb rohkem meestel

Kuigi Eestis on naiste osakaal elanikkonnas suurem, on maksehäireid endiselt rohkem meestel. Makseraskustega inimeste seas on naiste osakaal ligikaudu kaks korda väiksem kui meestel, moodustades 34% võlgnikest, samal ajal kui meeste osakaal on 66%. Sellest hoolimata on nii meestel kui naistel jäänud keskmine võlasumma suhteliselt samale tasemele, jaotudes sooliselt enam-vähem võrdselt.

Sugu Võlgade arv Osakaal Unikaalseid isikuid Osakaal Summa Osakaal Keskmine võlg soo kohta
mees 143344 63,79% 56315 66,32% 250 400 222,76 € 63,79% 4 446,90 €
naine 81369 36,21% 28595 33,68% 120 538 017,23 € 36,21% 4 215,65 €
Kokku 224713 100,00% 84910 100,00% 370 938 239,99 € 100,00% 4 369,02 €

Võlgnike sooline jaotus

Võlgade arv kasvab aktiivses tööeas inimeste seas

Võlgades olevate inimeste arv kasvab kõige kiiremini vanusegrupis 18–25 aastat, kuid ootamatult väheneb vanusegrupipides 46+. See näitab, et noorte inimeste seas on vähem vastutustundlikkust ning seetõttu on ka nende riskiaste krediidiandjate jaoks kõrgem.  Vanuses 46+ inimeste võlgade vähenemine kinnitab, et inimestel on sissetulekuid või kasutusele võetavaid reserve, mis võimaldab neil võlaringist välja rabeleda. 

  vanus 18-25 vanus 26-35 vanus 36-45 vanus 46-55 vanus 55+
Võlgade arv isikul isikuid Osa-

kaal

võlg isiku kohta isikuid Osa-

kaal

võlg isiku kohta isikuid Osa-

kaal

võlg isiku kohta isikuid Osa-

kaal

võlg isiku kohta isikuid Osa-

kaal

võlg isiku kohta
1 2086 47% 1 236 € 6465 35% 1 6856 € 9661 38% 1 915 € 8244 43% 2 233 € 10605 57% 1 504 €
2 885 19% 3 355 € 3604 20% 3 620 € 4992 20% 3 553 € 3952 21% 4 889 € 3510 19% 4 471 €
3 513 11% 4 200 € 2480 14% 5 329 € 3285 13% 4 857 € 2346 12% 5 612 € 1722 9% 4 414 €
4 370 8% 5 667 € 1735 10% 6 513 € 2356 9% 6 041 € 1538 8% 6 775 € 982 5% 6 139 €
5≥ 694 15% 8 437 € 3664 21% 11 168 € 4708 19% 10 155 € 2855 15% 10 391 € 1658 9% 9 351 €
Kokku 4548 100% 3 442 € 17948 100% 4 979 € 25002 100% 4 569 € 18935 100% 4 805 € 18477 100% 3 288 €

Võlgnike vanuseline jaotus

Eestlaste võlasummad püsivad endiselt suuremad

Eestis moodustavad venekeelsed elanikud rahvuspõhises jaotuses 26%, kuid kõikidest võlgnikest moodustavad nad kolmandiku, mis tähendab, et vene keelt kõnelevaid isikuid on võlgnike seas proportsionaalselt rohkem.

Samas on eestlaste keskmine võlasumma eelmise aasta võrdluses üle 600 euro suurem ning eestlased omavad ka inimese kohta rohkem võlgnevusi.

Rahvus Elanike arv Eestis Elanike osakaal Võlgnike osakaal Keskmine võlgnevuse suurus Keskmine võlgnevuste arv
Eestlased 925862 75,11% 66,41% 4 375,65 € 3,06
Venelased 306801 24,89% 33,59% 3 710,77 € 2,81
Kokku 1232663 100,00% 100,00% 4 152,32 € 2,98

Võlgnike rahvuslik jaotus

Võrreldes eesti ja vene keelt emakeelena kõnelevate isikutega, on muukeelsete isikute võlgade arv ja võlasumma madalam. Sageli on selle põhjuseks asjaolu, et paljud neist on välismaalased, kelle püsiv elukoht ei ole Eestis. Seetõttu on neil siin vähem krediidilepinguid ja väiksemad krediidilimiidid.

Võlgnike osakaalu langus Ida-Virumaal

Maakond Elanike arv Elanike osakaal rahvastikust Võlgnike osakaal Võlgade summaline osakaal
Harju maakond 640935 46,82% 39,18% 41,09%
Hiiu maakond 9758 0,71% 0,48% 0,52%
Ida-Viru maakond 131775 9,63% 14,30% 10,72%
Jõgeva maakond 27902 2,04% 2,51% 2,52%
Järva maakond 29818 2,18% 2,89% 3,07%
Lääne maakond 20827 1,52% 1,65% 2,81%
Lääne-Viru maakond 58792 4,29% 5,71% 5,67%
Põlva maakond 24369 1,78% 1,89% 1,63%
Pärnu maakond 87765 6,41% 6,60% 7,16%
Rapla maakond 33976 2,48% 2,65% 2,67%
Saare maakond 34549 2,52% 1,75% 1,84%
Tartu maakond 159932 11,68% 10,07% 10,07%
Valga maakond 27926 2,04% 3,16% 2,91%
Viljandi maakond 45587 3,33% 4,28% 4,43%
Võru maakond 35006 2,56% 2,88% 2,89%
Kokku 1368917 100,00% 100,00% 100,00%

Võlgnike jaotus maakonniti

Võlgnike geograafiline jaotus Eesti maakondades on suuresti jäänud samaks, kuid Ida-Virumaal langenud.

Hoolimata raskustest, millega ettevõtjad peavad praegusel ajal silmitsi seisma, on tööturg püsinud üllatavalt tugev ning edasine sõltub sellest, kaua ettevõtjad vastu peavad. Üsna kindel on aga see, et krediidiandjate kahjumid lähiajal pigem suurenevad ainuüksi keskmise võlasumma kasvu tõttu, mida omakorda võimendavad kõrged intressimäärad, mille tõttu võlasummade diskontomäärad tõusevad.