Kuidas olla kindel, et kohtumenetlus raha tagasi toob?

Julianus Inkasso teeb iga päev võlgnikele enam kui 90 000 kontaktikatset, kas siis telefoni, kirja või SMS-i vahendusel. Mõned neist on edukamad kui teised ning tulemuseks on enam kui 200 maksegraafikut päevas, mille eesmärgiks on jõuda võla tasumiseni ilma kohtuta. Alati see ei õnnestu ja kokkulepped ning võlgniku lubadused jäävadki vaid lubadusteks.

 

Kui võla sissenõudmisel on kohtuvälised tegevused ennast ammendanud, valitakse järgmise sammuna sageli kohtutee. Kohtumenetlus annab sisuliselt võimaluse muuta nõuded uuesti sissenõutavaks. Julianuse Inkasso klientidele tähendab see võlgniku vastu maksekäsu kiirmenetluse avalduse või hagiavalduse esitamist ning kliendi esindamist kohtumenetluses, sh pankroti, likvideerimise, ühisvara, pärandvara nõuetes ning sissenõudajana täitemenetluses.

On tõsiasi, et kohtumenetlusega kaasneb alati teatud annus riski, sest esmalt tuleb kohtusse pöördumisel kanda suuremal või väiksemal määral kulutusi (nt riigilõiv). Samas nii maksekäsu kiirmenetluses kui ka hagimenetluses kannab kulud pool, kelle kahjuks otsus tehti. Seega eeldusel, et avaldus rahuldatakse, saab meie klient üldjuhul kõik esialgu kantud kulud hiljem tagasi.

„Julianus Inkasso juriidilise osakonna juhi Laura Soome sõnul hinnatakse alati enne kohtumenetluse alustamist nõude perspektiivi, et näha millised võimalused on meie kliendil kohtu kaudu raha tagasi saada.”

„Ühelt poolt on küll oluline, et avaldus kohtus rahuldataks; märksa kaalukam aga asjaolu, kas võlgnikul on võimekus ka kohtuotsust täita,“ märkis Julianus Inkasso juriidilise osakonna juht Laura Soome.

„Võlgniku majandusliku seisu hindamine enne kohtumenetluse alustamist on väga oluline osa juristide töös – ning samas ka väga mahukas osa. Aga see on paratamatus, sest kellelgi ei oleks kasu kohtuotsusest, kus hilisem täitemenetlus ei osutuks edukaks ning kliendile reaalselt raha tagasi toomine ei oleks võimalik.“

Esimeseks valikuks on peaaegu alati kiirem ja efektiivsem maksekäsu kiirmenetlus

Laura Soome sõnul alustame vaidlustamata nõuete puhul, mis jäävad alla 6400 euro alampiiri, reeglina kohtumenetlust maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamisega. Esiteks on siin väiksemad kulud, näiteks on kiiremenetluse minimaalne riigilõiv 45 eurot, hagimenetluses aga 75 eurot. Teiseks näeme igapäevaselt, et suur osa nõudeid tasutakse juba pärast maksekäsu kiiremenetluse avalduse esitamist.

Seda, kas nõuet ohustab kohtus vaidlustamine, saame hinnata aga juba kohtueelse sissenõudmise käigus. See info jõuab meieni võlahaldustiimilt, kus iga võlgnikuga toimunud kontakt on registreeritud ning kõik vastuväited kirja pandud. Hea infovahetus annab meile kindla seljataguse alustada maksekäsu kiirmenetlust.

Keerukamate nõuetega tuleb aga minna traditsioonilist rada pidi, ehk esitada hagiavaldus ja alustada kohtuteed.

Laurat ja tema meeskonda keerulised õigusvaidlused ei hirmuta, neid on lahendanud Julianus Inkasso juristid juba üle 25 aasta. Laura sõnul aitab siin edukas olemisel kogemus ja teadmised, kus lisaks teadmistele hagi- ja maksekäsumenetlust tuleb omada ka teadmisi pankrotimenetlusest.

„See, kas kohtusse on üldse mõtet minna, tuleb aga ka koos praktikaga,“ sõnab Laura. „Täna on 40 % eraisiku vastu suunatud kohtuasjadest Eestis algatanud Julianus Inkasso. See teeb meist konkurentsitult kõige suurema hageja Eestis.“ „Koos selliste numbritega tuleb ka kogemus,“ lisab Laura.

IT tugi on olnud meile alati oluliseks edukuse alustalaks

„Faktis, et saame kanda Eesti kõige rohkearvulisema maksekäsu kiirmenetluse esitaja tiitlit, mängib suurt osa ka IT tugi. Ilma IT toetuseta poleks massnõuete esitamine mõeldav,“ märgib Laura Soome. Täna tegeleb massnõuete esitamisega terve osakond ning X-tee on sild meie ja kohtu vahel, mis tagab turvalise ja tõestusväärtust tagava internetipõhise andmevahetuse.

Nagu eelnevalt sai juba mainitud on võtmetähtsusega pärast kohtuotsuse kättesaamist ka hilisem täitemenetlus. Siin on märgilise tähtsusega koostöö kohtutäituritega, mis põhineb kiirel ja süsteemsel andmevahetusel. Ka siin ei saa me hakkama ilma Itimeesteta, kelle ülesandeks on info mõlema osapoole vahel kõige operatiivsemal viisil liikuma saada.

Laura Soome juhitud juriidiline osakond esindab täna kliente peamiselt kohtulikus maksekäsu kiirmenetluses ja hagimenetluses ning hilisemas täitemenetluses, kus ollakse samuti suurim eraõiguslik sissenõudja. Kui vaja siis esindatakse klienti ka pankroti-, likvideerimis-, saneerimis-, ning pärimismenetluses.

Kohtumenetluse hinnastamisi on siin erinevaid, nii tunnitasu kui ka tulemustasu põhimõttel – siiani on iga klient leidnud endale sobivaima.

Kui näed, et kohtuväline sissenõudmine ei saavuta edu, aga kahtled, kas alustada kohtuteed, siis küsi alati abi. Saatke meile päring julianus@julianus.ee või helistage +372 681 4402. Meil on heameel teile nõu anda.

Nutikat ja edukat sissenõudmist teile

Laura Soome
Julianus Inkasso juriidilise osakonna juht