Lisa 1


Töödeldavate isikuandmete ülevaade (eesmärk, alus, kategooria) (vajadusel andmesubjektid eristatud – VU – võlausaldaja/võlausaldaja esindaja; V-võlgnik, M – muu andmesubjekt).

NB! Igast märgitud andmekategooriast töödeldakse isikuandmeid vajalikus mahus vastavalt töötlustoimingule (s.o. kõiki isikuandmeid kategooriast ei töödelda, kui see pole vastava töötlustoimingu teostamiseks vajalik).

EESMÄRK TEGEVUS ALUS VU Üldandmed V Üldandmed Kontaktid Tehnilised andmed Arveldamise teave Võla teave Kommunikatsioon/suhtlus Teave registritest Kolmanda isiku teave Salvestised Muu teave Maksehäire teave 
Lepingusse astumine ja täitmine: Lepingusse astumine ja lepingueelsed tegevused (VU, M) IKÜM art 6 (1) b – leping (L) (füüsilisest isikust klient); IKÜM art 6 (1) f -õigustaud huvi (ÕH) (esindaja) x  x x x        
Isikutuvastamine ja volituste kontroll (VU) IKÜM art 6 (1) b (füüsilisest isikust klient); IKÜM art 6 (1) f (esindaja) x  x    x x     
Teenuse kasutamise võimaldamine (ligipääsud, funktsioonide võimaldamine) IKÜM art 6 (1) b (füüsilisest isikust klient); IKÜM art 6 (1) f (esindaja) x  x x         
Tehniline ja muu arendus teenuseosutamisel lepingutäitmiseks IKÜM art 6 (1) b (füüsilisest isikust klient); IKÜM art 6 (1) f (esindajad jt andmesubjektid) x x x x x x x x x  x x 
Lepingu täitmise osas suhtlemine ja teabe edastus IKÜM art 6 (1) b (füüsilisest isikust klient); IKÜM art 6 (1) f (esindaja) x x x x x x x x x x x x 
Maksed IKÜM art 6 (1) b (füüsilisest isikust klient); IKÜM art 6 (1) f (esindaja) x x x  x x       
Teenuse pakkumine: Inkassoteenuse pakkumine (volitatud töötlejana) alus oleneb võlausaldaja alusest -  IKÜM art 6 (1) f x x x x x x x x x x x x 
E-inkasso ja iseteenindus – võlgniku ja võlausaldaja vaated ja funktsioonid IKÜM art 6 (1) f; kui klient on füüsiline isik, siis kliendi andmete osas IKÜM art 6 (1) b x x x x x x x x x  x x 
Inkassoteenuse pakkumine (vastutava töötlejana) IKÜM art 6 (1) f (ÕH) x x x x x x x x x x x x 
Vajalik analüütika ja arendus (e-inkasso ja iseteenindus) IKÜM art 6 (1) f (ÕH) Üldjuhul anonüümne; kuid olenevalt arendusest võidakse töödelda kõiki isikuandmeid     
Andmete edastus  grupi sees ja teistele võla sissenõudjatele IKÜM art 6 (1) f (ÕH) Võla teave, kontaktid, võlgniku teave - ülejäänud andmed edastatakse vajadusel    
Võlanõuetega tutvumine ja vaatamine ning edastamine maksehäire registritele (+ avaldamine, kui kohane)  IKÜM art 6 (1) f (ÕH) + IKS § 10  x    x      x 
Seadusest tulenevate kohustuste täitmine ja nõuete tõendamine ja kaitse nõuete tõendamine, kaitsmine jne (sõltuvalt nõudest/menetlusest võidakse töödelda kõiki andmeid); sh side salvestamine ja säilitamine IKÜM art 6 (1) f (ÕH) Võidakse töödelda kõiki isikuandmeid     
Raamatupidamine IKÜM art 6 (1) c – seadusest tulenev kohustus (Sx x x  x x       
Töötlemine muude juriidiliste kohustuste täitmiseks (sõltuvalt kohustusest võib töödelda kõiki andmeid) Võidakse töödelda kõiki isikuandmeid     
Logimine  S ja seadusest tulenevat kohustuts ületavas osas ÕH (kui on) Julianus Inkasso süsteemides ja kasutavates tarkvarades ning sidevahendites toimuva logimine (kes, mida, millal, mis andmetega tegi)     
Teenuste arendus Analüütika veebis ja e-inkassos ja iseteeninduses ja teenuse arendus selle põhjal ÕH Üldjuhul anonüümne; kuid olenevalt arendusest võidakse töödelda kõiki isikuandmeid     
Tagasiside ja selle põhjal teenuse arendus ÕH Üldjuhul anonüümne; kuid võidakse töödelda nime, kontaktandmeid ja tagasisidet     
Müük ja turundus Ärikliendi turundus reklaamide ja otseturunduse abil ÕH x  x        x  
Üldine äriarendus Strateegiline juhtimine ja planeerimine (sh grupi tasemel) ÕH Üldjuhul anonüümne; kuid olenevalt olukorrast võidakse töödelda kõiki isikuandmeid     
Äritehingud (sh ettevõtte enda ümberkujundamine, müük, ühingute ost, jms) ÕH Võidakse töödelda kõiki isikuandmeid     
Füüsiline turvalisus Valvekaamerad (+uksekaardid) ÕH          x