Andmekaitsetingimused

1. Andmekaitsetingimuste eesmärk


Andmekaitsetingimuste eesmärgiks on anda nendele inimestele, kelle isikuandmeid Julianus Inkasso OÜ („Julianus Inkasso“) oma igapäevases tegevuses töötleb, teave selle kohta, missuguseid isikuandmeid, kuidas ja mis eesmärgil Julianus Inkasso töötleb ja missugused on inimese õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega.

Andmekaitsetingimuste avalikustamine täidab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) („andmekaitse üldmäärus“) artiklitest 13 ja 14 tuleneva teavitamiskohustuse.

2. Isikuandmete vastutav töötleja


Julianus Inkasso, kui isikuandmete vastutava töötleja, registrikood on 10686553, juriidiliseks aadressiks on Toompuiestee 35, 10149 Tallinn. Kontakttelefon on +372 681 4400 ja e-posti aadress inkasso@julianus.ee.

Andmekaitsespetsialisti e-posti aadress on andmekaitse@julianus.ee.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused


Inkassoteenuse osutamine ja võlanõuete ostmine


3.1 Julianus Inkasso on spetsialiseerunud inkassoteenusele ehk võlanõude sissenõudmise teenuse osutamisele võlausaldajatele. See tähendab, et Julianus Inkasso aitab võlausaldajal saada oma võlga kätte, kuid ei omanda ise nõuet. Julianus Inkasso töötleb võlanõude ja võlgnikuga seotud isikuandmeid oma kliendiga sõlmitud lepingu alusel selle lepingu täitmiseks, tuginedes andmekaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile b. Sellisel juhul tegutseb Julianus Inkasso volitatud töötlejana ning võlausaldaja jääb jätkuvalt andmete vastutavaks töötlejaks edasi, kuna nõuet ei loovutata.

3.2 Samuti ostab Julianus Inkasso klientide võlanõudeid, muutudes ise võlausaldajaks. Sellisel juhul töötleb Julianus Inkasso isikuandmeid loovutatud lepingu alusel selle lepingu täitmise eesmärgil, tuginedes andmekaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile b.

3.3 Julianus Inkasso töötleb nende tegevuste käigus füüsilisest isikust kliendi (võlausaldaja), juriidilisest isikust kliendi (võlausaldaja) juhatuse liikme või töötaja, füüsilisest isikust võlgniku ja juriidilisest isikust võlgniku juhatuse liikme, võlamenetlusega seotud kolmanda isiku (nt isik, kes tasub võlgniku eest võla), seotud isiku ja käendaja kontaktandmeid ning ostetava või menetletava nõudega seotud andmeid.

3.4 Samuti töötleb Julianus Inkasso võlanõude sissenõudmise teenuse osutamisel ning võlanõuete ostmisel füüsilisest isikust võlgniku varalise seisundi ning maksekäitumisega seotud andmeid. Need andmed pärinevad võlgnikult endalt, võlausaldajalt ning avalikest allikatest, nagu kinnistusraamat ja Ametlikud Teadaanded.

3.5 Julianus Inkasso võib avalikustada Julianus Inkasso kodulehel häbipostis https://www.julianus.ee/debtors ning edastada avalikustamiseks taust.ee veebis (Krediidiregister OÜ) ja creditinfo.ee veebis (Creditinfo Eesti AS) võlgniku maksehäireandmeid tehingukäibe usaldusväärsuse huvides ning kooskõlas andmekaitse üldmääruse, isikuandmete kaitse seaduse ning Andmekaitse Inspektsiooni kehtivate juhistega.

3.6 Julianus Inkasso võib edastada võlanõudega seotud andmeid ja maksehäireandmeid samasse kontserni kuuluvatele ühingutele ning kohtu- ja täitemenetluses võlausaldaja esindamise teenust pakkuvale OÜ-le Julianuse Õigusbüroo. Samuti võib Julianus Inkasso edastada enda või oma klientide võlanõudeid sissenõudmiseks oma European Collectors Association’i liikmetest koostööpartneritele välisriikides, järgides selleks vajalikke nõudeid ja rakendades turvameetmeid. Julianus Inkasso kasutab igapäevatöös tarkvaraprogramme, mille pakkujad peavad kinni kokkulepitud meetmetest isikuandmete kaitse tagamiseks.

3.7 Julianus Inkasso säilitab inkassoteenuse osutamise ja võlanõuete omandamise ja sissenõudmisega seotud isikuandmeid 15 aastat, tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 “Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg” lg 4 (10 aastat) ja isikuandmete kaitse seaduse § 10 lg 2 p 5 (5 aastat) koosmõjust.

Kontrollimine, kaitsmine ja tõendamine


3.8 Julianus Inkassol on õigus koguda tagasisidet nii oma klientidelt kui võlgnikelt. Julianus Inkasso poolt salvestatakse sissetulevad ja väljaminevad telefonikõned ja e-kirjad kvaliteedi kontrolliks, võimalike isikuandmete rikkumiste tuvastamiseks, andmesubjekti pretsensioonide lahendamiseks, võimalike õigusnõuete esitamiseks ja/või kaitsmiseks. Isikustatud isikuandmeid säilitatakse üksnes nii kaua, kuni on vastavalt asjaoludele vajalik, kuid mitte kauem kui 10 aastat alates isikuandmete saamisest.

Potentsiaalsete klientide päringud


3.9 Julianus Inkasso vastab potentsiaalsete klientide päringutele enne kliendisuhte algust lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks andmekaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p b alusel. Julianus Inkasso säilitab päringutega saadud andmeid mitte enam kui 10 aastat alates päringu esitamisest, tulenevalt võimaliku õigusliku nõude aegumistähtajast.

Suhtlus tarnijatega


3.10 Julianus Inkasso võib osta teenuseid ja tooteid sisse tarnijatelt. Tarnijaga sõlmitud lepingu täitmiseks andmekaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p b alusel töötleb Julianus Inkasso tarnijapoolse kontaktisiku kontaktandmeid. Tarnijapoolse kontaktisiku andmeid ei säilitata kauem kui 10 aastat toodete kohaletoimetamisest või teenuse osutamisest, tulenevalt võimalike õiguslike nõuete aegumistähtajast.

Inimese andmekaitsealase taotluse täitmine


3.11 Inimese andmekaitsealase taotluse täitmise eesmärgil töötleb Julianus Inkasso andmekaitse üldmääruse artiklite 15 ja 20 alusel andmesubjekti isikuandmeid. Isikuandmed avaldatakse inimesele, kelle andmeid on töödeldud ning andmete ülekandmise taotluse puhul ka kolmandale isikule, kellele andmete ülekandmist taotletakse. Taotlust ja sellega seotud kirjavahetust säilitatakse kuni 10 aastat alates andmekaitsealase nõude täitmisest või sellest põhjendatult keeldumisest.

Riigi päringute täitmine


3.12 Julianus Inkasso võib riigiasutuste ja kohtute infopäringute täitmise eesmärgil andmete väljastamiseks kohustava õigusakti alusel väljastada riigiasutustele (politsei, julgeolekuasutused, prokuratuur jms) ning kohtutele isikuandmeid. Päringut ning sellega seotud kirjavahetust ja dokumente säilitatakse kuni 10 aastat alates andmekaitsealase nõude täitmisest või sellest põhjendatult keeldumisest.

4. Inimese andmekaitsealased õigused


4.1 Tulenevalt andmekaitse üldmäärusest on inimesel õigus oma isikuandmetega tutvuda ja saada enda isikuandmetest koopia, õigus nõuda enda isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, õigus nõuda enda isikuandmete kustutamist, parandamist või täiendamist ja isikuandmete töötlemise piiramist ja esitada töötlemisele vastuväide. Need andmekaitsealased õigused ei ole piiramatud ning Julianus Inkasso peab iga taotluse puhul hindama, kas ja missuguses ulatuses võimaldavad andmekaitsealased õigusaktid esitatud nõuet täita. Näiteks ei kustuta Julianus Inkasso võlanõudega seotud andmeid ja maksehäireandmeid, sest nende andmete töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks. See on andmekaitse üldmääruse kohaselt kustutamisest keeldumise aluseks.

4.2 Nende õiguste kasutamiseks palub Julianus Inkasso teatada oma soovist e-posti aadressil andmekaitse@julianus.ee. Soovitatav on kasutada selleks ettenähtud andmekaitsealaste taotluste vormi.

4.3 Kui inimene tunneb muret andmekaitse üldmääruse või muu isikuandmetega seotud õigusakti oletatava rikkumise pärast Julianus Inkassos, palub Julianus Inkasso taas võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@julianus.ee. Kui inimene ei ole rahul sellega, kuidas Julianus Inkasso tema kaebust lahendas, on tal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on järgnevad: telefon +372 627 4135; meiliaadress info@aki.ee; postiaadress Tatari 39, Tallinn 10134.