Отзывы

 

DSV Estonia AS

Marjot Randrüüt

Chief Financial Officer

Julianus has been our collection partner for many years. Beyond anything, we value their ability to find a suitable solution for each individual case.

 

DSV Estonia AS

Marjot Randrüüt

Финансовый директор

Компания Julianus в течение многих лет была нашим коллекторским партнером. Превыше всего мы ценим их способность находить подходящее решение для каждого отдельного случая.

 

DSV Estonia AS

Marjot Randrüüt

Finantsjuht

Julianus on aastaid olnud meie inkassopartneriks. Kõige rohkem hindame nende võimet igale üksikjuhtumile sobiv lahendus leida.

 

Elisa Eesti AS

Meelis Jurn

Административный менеджер

На протяжении длительного сотрудничества компания Julianus обеспечивала Elisa результативными коллекторскими услугами и была успешной на аукционах требований. Мы ценим компанию Julianus как надежного и заслуживающего доверия партнера.

 

Elisa Eesti AS

Meelis Jurn

Administrative Manager

During our long-lasting partnership, Julianus has provided an effective collection service to Elisa and has been successful at claims auctions. We value Julianus as a reliable and capable partner.

 

Elisa Eesti AS

Meelis Jurn

Haldusjuht

Pika koostöö jooksul on Julianus pakkunud Elisale tulemuslikku inkassoteenust ja olnud edukas nõuete enampakkumistel. Hindame Julianust kui usaldusväärset ja kindlat partnerit.

 

Inbank AS

Marko Varik

Финансовый директор

25-летний опыт компании Julianus на рынке кредитов Эстонии, а также разнообразие предлагаемых услуг, начиная с услуги регистрации и заканчивая исполнительным производством по долговым требованиям, создает ценность, которую невозможно найти где-то еще в Эстонии.

 

Inbank AS

Marko Varik

Chief Financial Officer

Julianus’ 25 years of experience in the Estonian credit market and the variety of services they offer, from the register service to enforcement proceedings, create value that is unmatched in Estonia.

 

Inbank AS

Marko Varik

Finantsjuht

Julianuse 25 aastane kogemus Eesti krediiditurul ning pakutavate teenuste mitmekesisus, alates registerteenusest kuni võlanõuete täitemenetluseni, loob väärtust, mida Eestis mujalt ei leia.

 

IPF Digital AS (Credit24)

Evelin Sarap

Head of Debt Prevention Department

I appreciate Julianus’ open communication, results-oriented approach, innovativeness, and the fact that they treat our clients well. This has enabled our partnership to flourish for a long time.

 

IPF Digital AS (Credit24)

Evelin Sarap

Начальник отдела предотвращение задолженностями

В сотрудничестве с компанией Julianus я ценю открытое общение, ориентированность на результат, инновационность и достойное обращение с нашими клиентами. Благодаря этому наше сотрудничество длится долго.

 

IPF Digital AS (Credit24)

Evelin Sarap

Võlaennetuse osakonna juht

Hindan Julianusega koostöö puhul avatud suhtlust, tulemustele orienteeritust, innovaatilisust ja meie klientide head kohtlemist. Tänu sellele on meie koostöö kestnud pikaajaliselt.

 

KredEx Krediidikindlustus AS

Erki Aamer

Board Member

Julianus Inkasso is a strong partner in handling international claims. In addition to neighbouring countries, Julianus Inkasso possesses effective collection partners throughout Europe.

 

KredEx Krediidikindlustus AS

Erki Aamer

Член правления

Julianus Inkasso – сильный партнер по обработке международных требований. Помимо соседних стран, у Julianus Inkasso есть эффективные партнерские связи по всей Европе.

 

KredEx Krediidikindlustus AS

Erki Aamer

Juhatuse liige

Julianus Inkasso on tugev partner rahvusvaheliste nõuete menetlemisel. Lisaks lähiriikidele on Julianus Inkassol tulemuslikud inkasso partnerid kogu Euroopas.

 

Ragn-Sells AS

Eda Lukk

Pearaamatupidaja

Meie klientidel tekib igakuiselt väga suur hulk maksetähtaja ületanud arveid. Julianusele ei ole Eestis alternatiivi, kes suudaks sellist mahtu nii efektiivselt hallata.

 

Ragn-Sells AS

Eda Lukk

Главный бухгалтер

У наших клиентов ежемесячно возникает очень большое количество просроченных счетов. В Эстонии нет альтернативы компании Julianus, которая смогла бы так эффективно управлять таким количеством задолженностей.

 

Ragn-Sells AS

Eda Lukk

Chief Accountant

Our clients accumulate a very high number of overdue invoices every month. There is no alternative to Julianus in Estonia that can manage such a volume so effectively.

 

Tartu Ülikooli Kliinikum SA

Maret Tark

Chief Financial Officer

Julianus Inkasso have proven themselves effective in both complex legal disputes as well as mass proceedings of small claims. We also highly appreciate Julianus Inkasso for properly complying with the Personal Data Protection Act, which is crucial for a hospital.

 

Tartu Ülikooli Kliinikum SA

Maret Tark

Финансовый директор

Julianus Inkasso – эффективный партнер как в сложных правовых спорах, так и в массовом производстве по мелким требованиям. Также мы высоко ценим корректность Julianus Inkasso при соблюдении Закона о защите персональных данных, что чрезвычайно важно для больницы.

 

Tartu Ülikooli Kliinikum SA

Maret Tark

Finantsjuht

Julianus Inkasso on efektiivne menetleja nii keerukates õigusvaidlustes kui ka väikenõuete massmenetluses. Hindame kõrgelt ka Julianus Inkasso korrektsust isikuandmete kaitse seaduse järgimisel, mis haigla jaoks on ülioluline.

 

Telia Eesti AS

Jaana Soha

Head of Support Services

Julianus has been an excellent long-term partner to Telia Eesti in both collection and judicial proceedings.

 

Telia Eesti AS

Jaana Soha

Руководитель подразделения вспомогательных услуг

Компания Julianus была является добрым долгосрочным партнером Telia Eesti как в коллекторском, так и в судебном производстве.

 

Telia Eesti AS

Jaana Soha

Tugiteenuste allüksuse juht

Julianus on Telia Eestile olnud heaks pikaajaliseks partneriks nii inkasso- kui kohtumenetluses.

 

Visma Financial Solutions OY

Matias Mäenpää

CEO

Julianus is a reliable and results-oriented partner. They are strong practitioners and visionaries at the same time.

 

Visma Financial Solutions OY

Matias Mäenpää

Генеральный директор

Julianus – надежный и ориентированный на результат партнер. Они одновременно являются сильными практиками и визионерами в данной сфере.

 

Visma Financial Solutions OY

Matias Mäenpää

Tegevjuht

Julianus on usaldusväärne ning tulemusele orienteeritud partner. Nad on tugevad valdkonna praktikud ja visionäärid samaaegselt.